PR (اقامت قانونی کانادا از طریق بستگان درجه یک،سرمایه گذاری و اجازه کار).

امور پزشکی ،انگشت نگاری و مصاحبه جهت دریافت ویزای مهاجرتی توسط شرکت ما با همراهی لیدر فارسی زبان در اسرع وقت ، رزرو و تهیه هتل نزدیک به سفارت کانادا

پیکاپ مسافران با سرویس شرکت از فرودگاه به هتل و بالعکس